Regnskabsmæssige konsekvenser af den nye ferielov

Regnskabsmæssige konsekvenser af den nye ferielov


Med den nye ferielov ændres ferieåret til at omfatte perioden 1. september til 31. august, og perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2020 kommer i den forbindelse til at fungere som en overgangsperiode til det nye system med samtidighedsferie.


De feriepenge, som optjenes i perioden fra 1. september 2019 til 30. august 2020, vil skulle indefryses og kommer først til udbetaling, når medarbejderen går på pension. Som udgangspunkt er det arbejdsgiveren, der skal passe på pengene indtil udbetalingstidspunktet, men man kan også vælge at frigøre sig fra forpligtelsen ved at indbetale pengene til fonden: Lønmodtagernes Feriemidler.

 

Regnskaber aflagt efter 31. august 2019

Regnskabsmæssigt vil de nye regler få betydning for alle regnskaber, der skal aflægges med skæringstidspunkt efter den 31. august 2019. Dels fordi de feriepenge, som medarbejderne optjener efter den 1. september 2019, bliver en del af den saldo, som skal indefryses. Dels fordi det ikke længere bliver muligt at anvende den såkaldte summariske metode til opgørelse af den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse, fordi forudsætningerne for denne ikke længere vil være gældende. 

Fremover skal den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse for funktionæransatte altid opgøres efter den konkrete metode. For virksomheder, der hidtil har anvendt den summariske metode, anbefales derfor, at det allerede for årsregnskabet for 2018 overvejes at skifte princip, således at man med det samme bliver bekendt med den konkrete metode og får indført de nødvendige systemer til håndtering af denne. 

Timelønnede

Den nye ferielov har kun mindre regnskabsmæssige konsekvenser for indregning og måling af feriepenge for medarbejder, der ikke får løn under ferie (typisk timelønnede).

 

Metoder til opgørelse af feriepengeforpligtelse


Den summariske metode (ophører med ny ferielov)

Ved anvendelse af denne metode er feriepengeforpligtelsen typisk opgjort på grundlag af medarbejdernes bruttoløn ganget med satser fra SKAT’s juridiske vejledning.

Den konkrete metode

Ved anvendelse af denne metode opgøres feriepengeforpligtelsen med udgangspunkt i de faktiske antal optjente feriedage, som virksomhedens medarbejdere har til rådighed på balancedagen ganget med den lønomkostning pr. dag, som forventes afholdt ved medarbejdernes ferieafholdelse.

Lønomkostningen pr. dag tager udgangspunkt i medarbejdernes seneste bruttoløn incl. arbejdsgiverbetalte pensioner og personalegoder m.v.

 

Feriepengeforpligtelse for direktører


Direktører er som udgangspunkt ikke omfattet af ferieloven – hverken den gamle eller den nye ferielov.

Såfremt det er anført i direktørkontrakten, at ferielovens bestemmelser eller tilsvarende regler gør sig gældende, opgøres feriepengeforpligtelsen på samme måde som for virksomhedens medarbejdere.

 

Konsekvenser for regnskabsårene 2018, 2019 og 2020


Regnskabsåret 2018

Forpligtelser i relation til feriepenge består af:

 • Restferie optjent i 2016
 • Restferie optjent i 2017
 • Ferie optjent i 2018
 • Skyldig ferietillæg på 1% (for 12 måneder i 2018)
 • Skyldig feriefridage
 • = Kortfristet gældsforpligtelse – feriepenge

 

Regnskabsåret 2019

Forpligtelser i relation til feriepenge består af:

 • Skyldige feriemidler til fonden for overgangsperioden (1/9-31/12 2019)
 • = Langfristet gældsforpligtelse (feriepenge)

 • Restferie optjent i 2017
 • Restferie optjent i 2018
 • Ferie optjent i 2019 (1/1 – 31/8 2019)
 • Skyldig ferietillæg på 1% (1/1 – 31/8 2019)
 • Skyldig feriefridage
 • = Kortfristet gældsforpligtelse (feriepenge)

 

Langfristede + kortfristede gældsforpligtelse (feriepenge) = Gældsforpligtelser i alt (feriepenge)

 

Ferieforpligtelsen vedrører den gamle ferielov, mens de skyldige feriemidler til fonden vedrører overgangsreglerne til den nye ferielov.

 

Regnskabsår 2020

 • Forpligtelser i relation til feriepenge består af:
 • Skyldige feriemidler til fonden
 • = Langfristet gældsforpligtelse (feriepenge)

 • Skyldige feriemidler til fonden for overgangsperioden (1/9 2019 – 31/8 2020) til indbetaling 1/9 2021
 • Restferie optjent før 2019 (gammel ferielov)
 • Restferie optjent i 2019 (1/1 – 31/8 2019) (gammel ferielov)
 • Ferie optjent i 2020 (1/9 – 31/12 2020) (ny ferielov)
 • Skyldig ferietillæg 1% (1/9-31/12 2020 (ny ferielov)
 • Skyldig feriefridage
 • = Kortfristet gældsforpligtelse (feriepenge)

Langsigtet + kortsigtet gældsforpligtelse (feriepenge) = Gældsforpligtelse ialt (feriepenge)

 

Placering af Skyldige feriemidler til fonden (i 2019 og 2020) forudsætter, at virksomheden fortsat har til hensigt at beholde feriemidlerne.

Vælger virksomheden på sigt at indbetale pengene til fonden, vil forpligtelsen ved udgangen af 2020 skulle præsenteres som kortfristet gæld, da beløbet således skal indbetales til fonden i løbet af 2021.

Indeksering af skyldige feriepenge til indberetning til fonden skal periodiseres pr. 31. december 2020. Indekseringsbeløbet indregnes i resultatopgørelsen under ”Finansielle omkostninger”.

 

Afrunding


Ovenstående er udarbejdet alene til orientering og er ikke fyldestgørende.

Kontakt Microsolutions for yderligere information på e-mail kontakt@microsolutions.dk eller telefon +45 75602480.

Share this post