SolidWorks Integration

  MSA SolidWorks Integration

  Med MSA SolidWorks Integration kan du reducere tiden forbrugt på masterdata vedligeholdelse imellem SolidWorks og dit ERP system.


  Effektiviser de administrative opgaver omkring styklisterne:

  • Enkel oprettelse af et nyt varenummer, så både Dynamics AX og SolidWorks kender det
  • Automatisk oprettelse af styklister i Dynamics AX ud fra tegning(er) i SolidWorks (Parts såvel som Assemblies)
  • Opslag i Dynamics AX’s varetabel direkte fra SolidWorks
  • Visning af/opslag på tegning direkte fra varekartoteket i Dynamics AX (m. viewer)
  • Styring af tegningsudskrivning – både ”breakdown” tegning fra varen/styklisten (flere niveauer) og udskrift af tegning som del af produktionsgrundlag ved frigivelse af produktioner i Dynamics AX.

  Læs mere om de forskellige funktioner i integrationen her:

  Afgørende for en effektiv hverdag på en tegnestue er, at tiden anvendes på konstruktion og tegning – og ikke på administration af forskellige – fra et konstruktionsmæssigt synspunkt – irrelevante oplysninger på varer i Dynamics AX.

  Imidlertid er det helt centralt for en ordentlig datastruktur, at varer kendes i såvel CAD-systemet som i ERP-løsningen – og at data i ERP-løsningen er korrekte – også for andre forhold end lige netop konstruktion.

  For at sikre, at konstruktører på en enkel måde kan udtage et nyt varenummer til en tegning – og samtidigt sørge for, at relevante data, som er nødvendige for det øvrige administrative system, bliver korrekt oprettet, baserer interfacet sig på en såkaldt varenummergenerator. Med denne funktion guides brugerne hurtigt og enkelt igennem en vareoprettelse ud fra meget få spørgsmål.

  Systemet konfigureres én gang for alle med de nødvendige vareskabeloner og nummerserier, som tilsikrer, at de varer, der oprettes, dels udfyldes med korrekte oplysninger – og dels dannes i en nummerstruktur, som er logisk og i harmoni med virksomhedens ønsker og behov hertil.

  BOM Manager/BOM Export elementet i SolidWorks muliggør, at styklister på tegninger, hvad enten der er tale om enkelt varer (Parts) eller samletegninger (Assemblies) enkelt kan eksporteres m.h.p. oprettelse i Dynamics AX.

  Via funktionen BOM Import i Dynamics AX ”scannes” de eksporterede data ind i Dynamics AX i to trin: Først importeres data til en såkaldt dokumentbuffer, hvorfra de kan indlæses videre til databasen, hvor der oprettes varer og styklistelinier/-versioner. I bufferen er der mulighed for at opnå et overblik over, hvilke data en given import vil give anledning til at oprette og/eller ændre.

  Ud fra de oplysninger, der allerede er – eller måtte være kendt – i Dynamics AX, finder importen selv ud af, hvad der skal ske: Oprettelse, ændring, sletning eller ingenting.

  Når tegninger er lavet i SolidWorks sikrer integrationen altså, at tilhørende styklister hurtigt og nemt gøres tilgængelige i Dynamics AX uden manuelt dobbelt vedligehold.

  Med det såkaldte ERP-Link kan der fra SolidWorks slås op og søges direkte i Dynamics AX’s varetabel med mange, forskellige søge-muligheder. Herved sikres størst muligt genbrug af de data, som allerede er oprettet.

  Frem for udtagning af nye numre til varer, som typisk ofte allerede er oprettet af andre brugere, vil interfacet understøtte, at der således kun findes ét varenummer pr. vare.

  Tilsvarende kan man som bruger af Dynamics AX direkte herfra vælge ”Vis tegning”, som åbner en viewer, hvor tegningen af den relevante vare vises on-line.

  I tilknytning hertil kan nævnes Dynamics AX’s i øvrigt udmærkede muligheder for standard at knytte dokumenter/tegninger m.m. til data/varer via standard dokumenthåndteringen i systemet.

  Vælges ”Dan tegningsgrundlag” fra en vare i Dynamics AX, kan brugeren definere, om der ønskes en tegning af den enkelte vare – i ét niveau – eller om der ønskes en ”breakdown” tegning (flere niveauer ud fra styklisten). Ved flere niveauer angives et valgfrit antal niveauer.

  Når der skal produceres, er en af grundstenene en opdateret tegning. Når en produktion frigives i Dynamics AX, kan der dannes forskellige papirer – samlet kaldet produktionsgrundlaget.

  Via interfacet sikres, at der ved frigivelse af produktioner også kan vælges ”Dan tegningsgrundlag” for den vare, som aktuelt skal produceres. Således vil relevante tegninger blive udskrevet (jf. nedenfor) parallelt med øvrige produktionsdokumenter (f.eks. jobkort/rutekort og plukkeliste).

  Fra SolidWorks styres med funktioner i PrintWorks, at tegninger, der rekvireres udskrevet fra Dynamics AX, bliver behandlet og sendt til print.

  Teknisk fungerer det således, at tegningsgrundlag fra Dynamics AX placeres i en given folder, som PrintWorks ”overvåger”. Når der kommer noget i folderen, vil PrintWorks (enten fuld-automatisk eller anfordret af bruger) kunne sende det til print.

  Der er naturligvis en deltaljeret logning af, hvad der er printet – og relevant information, hvis noget er gået galt (f.eks. hvis tegningen manuelt er flyttet i filstrukturen, i forhold til, hvor Dynamics AX forventede, den skulle ligger). Via templates i SolidWorks kan tegninger dannes med relevant, supplerende information fra Dynamics AX.

  Interfacet muliggør på den måde, at referenceoplysninger fra produktionen i Dynamics AX kommer med ud på tegningen. Således vil en given tegning i produktionen altid kunne spores tilbage til den produktion i Dynamics AX, som den hører til.