Consignment Warehouse

FACTSHEET
MSA Consignment Warehouse

Med MSA Consignment Warehouse kan du reducere dine omkostninger til konsignationslager.


MSA Consignment Warehouse fordele:

 • Lageret behandler konsignationsordrerne på præcis samme måde som øvrige ordrer
 • Opfølgning af leverancerne på debitorer er ens
 • Automatisk valg af konsignationslagersted
 • Leveringsdokumenter er ens og kan leveres via EDI
 • Direkte levering (antal afhængigt)
 • Automatisk behandling af fakturagrundlag fra kunden
  o Modtages via EDI
  o Automatisk fakturering
 • Justere eventuelle manko på konsignationslager ved automatisk tab/vind

MSA Consignment Warehouse er den enkle løsning, der optimerer processen. MSA Consignment Warehouse er samtidigt den fleksible løsning, hvor man via parametre konfgurerer sin løsning, alt efter om man anvender  WHS eller ej. Endvidere bestemmer man, hvordan man vil håndtere lagerværdier på konsignationslagrene og om man ønsker hensættelse af omsætning. Løsningen har minimal indflydelse på de  virksomhedens almindelige forretningsprocesser. Hvis varer, der ønskes afregnet ikke er registreret systemmæssigt, vil der ske en automatisk lager-regulering. Hurtigt overblik over lagrene. MSA Consignment Warehouse kan du hurtigt skabe dig et overblik over beholdningerne. Hvis du vælger at hensætte omsætning, vil du hele tiden kunne følge med i forventet indtjening for konsignationsaftalen.

Processen
MSA Consignment Warehouse giver mulighed for at håndtere konsignationslager efter to forskellige måder alt efter om man anvender WHS og/eller man anvender standardkost. Ved anvendelse af WHS er det problematisk at håndtere vareflytningen til konsignationslagersted, medmindre man udfakturerer fra hovedlagret og samtidigt krediterer til konsignationslagret. MSA Consignment Warehouse giver mulighed for at der i forbindelse med følgeseddelslevering sker en automatisk ”skyggefakturering” som trækker varerne fra hovedlager og samtidigt lægger varerne på lager igen på konsignationslagerstedet via en ”skyggekreditering”.


Denne løsning er optimal, hvis man samtidigt anvender værdisætning af lager ved standardkost. Hvis man anvender FIFO princippet, vil det betyde, at økonomisk lagernedskrivning og vareforbrug vil ske i forbindelse med fysisk levering til konsignationslager. Dette kan imødegås enten ved at vælge at hensætte omsætning for konsignationslevering. Alternativt kan man vælge at benytte sig at det andet princip for håndtering af konsignationslager. Denne anvender flyttekladde. Konsignationsleve-ringsordren faktureres således ikke, men får derimod status ”leveret konsignation”. Så den ikke længere fgurere som åben ordre.


Uanset hvilket princip der anvendes, foretages systemmæssige flytning af varerne til konsignationsalger helt automatisk iforbindelse med følgeseddelsopdateringen af følge-seddelsordren. Afregning for konsignation styres via en parameter på den enkelte ordre. Når man vælger ordretypen ”Konsignations fakturering” vil den automatisk trække varerne fra konsignationslagret. Hvis varerne, der ønskes afregnet ikke systemsmæssigt fndes på lagret vil der automatisk ske en lagerregulering. Hvis man anvender MSA Integrations Framework vil konsignations-afregning kunne ske helt automatisk.